Strefa Rodzica

Informujemy, że z dniem 11 maja 2020 wznawiamy pracę naszego przedszkola. Zdrowie naszych dzieci jest dla nas najważniejsze, dlatego w odpowiedni sposób przygotowaliśmy placówkę do ich przyjęcia. Jednocześnie wraz z otwarciem wchodzą w życie procedury, do których bezwzględnie musi zastosować się zarówno personel przedszkola, jak i rodzice z dziećmi. Prosimy o zapoznanie się z poniższą procedurą, która Państwa obowiązuje.

Procedura dotycząca przyprowadzania i  odbierania dzieci
oraz przebywania rodziców bądź opiekunów na terenie

Przedszkola Niepublicznego „Akuku” w Łodzi w trakcie pandemii

koronawirusa COVID-19

 

1. Cel procedury:

Celem niniejszej procedury jest ustalenie sposobu przyprowadzania i odbierania dzieci oraz przebywania rodziców bądź opiekunów na terenie  Przedszkola Niepublicznego „Akuku”
w Łodzi w trakcie pandemii koronawirusa.

 

2. Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dziecka:

 1. Przedszkole funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 17.00.
 2. Rodzice zobowiązani są do przekazania informacji o planowanym przyprowadzeniu lub nieobecności dziecka w przedszkolu, do każdego czwartku poprzedzającego tydzień, którego dotyczyć będzie ww. informacja, w postaci smsa  wyłącznie pod numery telefonów 696475105 lub 793593012.
 3. Dzieci, które nie zostaną zgłoszone nie będą mogły być przyjęte na teren placówki.
 4. Obowiązuje zakaz wchodzenia rodziców do budynku przedszkola.
 5. Dzieci odbierane są od rodziców przez wyznaczony personel przy wejściu do budynku.
 6. W szczególnych przypadkach w szatni może przebywać jeden rodzic i dziecko.
 7. Rodzic, który w szczególnym przypadku musi wejść na teren placówki zobowiązany jest do posiadania rękawiczek ochronnych i mieć zasłonięte usta oraz nos.
 8. Rodzice, którzy muszą wejść w uzasadnionych przypadkach do placówki mogą przebywać jedynie na terenie szatni.
 9. Przed wejściem do budynku rodziców przyprowadzających i odbierających dzieci obowiązuje zachowanie bezpiecznej odległości  2 metrów.
 10. Obowiązuje zakaz wchodzenia rodziców do sal dydaktycznych.
 11. W miarę możliwości rodzice proszeni są, aby dzieci nie były przyprowadzane
  i  odbierane przez osoby powyżej 60 roku życia.
 12. Pracownik przedszkola przeprowadza wywiad z rodzicem/opiekunem prawnym dotyczący stanu zdrowia dziecka na dany dzień (kaszel, katar, gorączka, biegunka, brak apetytu czy dziecko ma objawy chorobowe itp.).
 13. Dziecku odebranemu przez pracownika przedszkola zostaje zmierzona temperatura, zdezynfekowane ręce specjalnie do tego przeznaczonym środkiem.
 14. Pracownik przedszkola pomaga dziecku w szatni i zaprowadza  do odpowiedniej sali pod opiekę nauczyciela.
 15. W przypadku zaobserwowania przez pracownika u dziecka objawów choroby  dziecko nie zostanie przyjęte do placówki.
 16. Przed odprowadzeniem dziecka do rodzica pracownik przedszkola myje ręce dziecku
  i pomaga ubrać się w szatni.
 17. Pracownik przedszkola przekazuje rodzicowi dziecko w  wyznaczonym miejscu 
  tj. przy wejściu do budynku.
 18. Rodzic po odebraniu dziecka jak najszybciej opuszcza teren placówki.
 19. Obowiązuje bezwzględny zakaz zabawy na placu zabaw dzieci odebranych
  z przedszkola.
 20. Szczegółowe zasady funkcjonowania placówki określa wewnętrzna procedura sporządzona zgodnie z wytycznymi.
 21. Procedura obowiązuje od dnia 11.05.2020 r.
 22. Dopuszcza się zmiany w procedurze zgodnie z wytycznymi GIS oraz Ministerstwa Edukacji.
 23. O każdej zmianie rodzice zostaną natychmiast powiadomieni.

 

3. Odpowiedzialność rodzica/opiekuna prawnego:

 1. Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, rodzic zobowiązany jest przekazać  pracownikowi przedszkola istotne informacje o stanie  zdrowia dziecka.
 2. Należy bezwzględnie zaopatrzyć  dziecko, jeśli ukończyło 4 rok życia,
  w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki.
 3. Do przedszkola można przyprowadzać wyłącznie dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
 4. Nie należy przyprowadzać dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
 5. Po zakończeniu odbycia kwarantanny rodzic zobowiązany jest dostarczyć organowi prowadzącemu oświadczenie, iż wszyscy domownicy zostali wyleczeni i pozostają zdrowi.
 6. Obowiązuje zakaz przynoszenia przez dzieci zabawek do przedszkola.
 7.  Rodzic zobowiązany jest regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny oraz zwracać uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania.
 8. Na wezwanie placówki rodzic zobowiązany jest do natychmiastowego odbioru dziecka.

 

Oświadczenie rodzica

Oświadczam, że zapoznałam/-em się z powyższą procedurą.

Oświadczam, że nikt w najbliższym otoczeniu dziecka nie przebywa na kwarantannie
lub w izolacji.

 

 

………………………….                                                             ……………………………..

            Data                                                                                             Podpis rodzica