Programy dydaktyczne

„Trefliki w przedszkolu” - program wychowania przedszkolnego zgodny z obowiązującą podstawą programową. Zawiera szczegółowy zakres wiedzy i umiejętności jakie powinno posiadać dziecko 3 – 6 letnie. W programie zostały przedstawione kompetencje kluczowe w odniesieniu do osiągnięć dziecka.


„Kubusiowi Przyjaciele Natury” - program o tematyce ekologicznej dla przedszkoli.
Celem programu jest zachęcanie dzieci do dbania o środowisko naturalne, uczenie szacunku dla przyrody a także kształcenie dobrych nawyków w zakresie odżywiania oraz aktywnego spędzania czasu i ruchu.


„Wiem i rozumiem – dbam o przyrodę” - program edukacji przyrodniczej.
Koncepcja niniejszego programu edukacji przyrodniczej w przedszkolu oparta jest na teorii rozwoju i wychowania człowieka wg prof. Stefana Kunowskiego. Program wykorzystuje w procesie edukacji piękno i dobro przyrody dla działalności wspierającej rozwój poznawczy, ruchowy, emocjonalny i społeczny dziecka. Program pozwala dziecku nie tylko pozyskać szeroką wiedzę na temat otoczenia przyrodniczego, ale także doświadczać zjawisk.

„Poznaję zawody. Planuję swoją przyszłość” - program preorientacji zawodowej.
Zakłada realizację treści programowych z zakresu doradztwa zawodowego dla przedszkoli.
Głównymi celami programu jest wstępne zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami, rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień oraz wspieranie aktywności w rozwoju zawodowym w ścisłej korelacji z nabywaniem kompetencji kluczowych, które wzajemnie się przenikają i są spójne z codzienną aktywnością przedszkolaka.

„Poznajemy nasze tradycje i zwyczaje” - program edukacji regionalnej.
Program zakłada realizację treści, które umożliwią dziecku kontakt z żywą tradycją, poznanie znaczenia tradycji kultywowanych przez rodzinę, region i kraj. Ma za zadanie uświadamianie dzieciom, że wspólnota rodzinna, środowisko lokalne i ojczyzna są wielką wartością w życiu każdego człowieka i że każdy ma wobec tych wspólnot określone obowiązki. Głównym celem programu jest wspieranie całościowego rozwoju dziecka poprzez taką organizację procesu opieki, wychowania i nauczania oraz uczenia się, która umożliwi mu odkrywanie własnych korzeni rodzinnych oraz gromadzenie doświadczeń związanych z tradycjami i zwyczajami.

„ W świecie dobrych obyczajów” - program edukacji społecznej.
Program kładzie nacisk na wychowywanie dziecka w określonym systemie norm i wartości.
Głównym celem jest przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
Ma umożliwić wychowanie młodego pokolenia wrażliwego na potrzeby i krzywdy innych, rozumiejącego konieczność poszanowania cudzej własności, tolerancyjne, szanujące odmienność i indywidualność, ceniące wartości moralne, znające swoje prawa i obowiązki.